ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

Resultats previstos

La Conferència ha de generar uns rèdits interesants tant a nivell internacional com local. És evident que un bon resultat, que s’haurà de materialitzar amb l’edició d’una memòria de treball, pot posicionar Catalunya i l’ENS en un bon lloc dins la Convenció, en la qual just en aquests moments les ONG comencen a prendre consciència de la importància del seu rol en l’àmbit de la mateixa Convenció. A nivell local assolim començar a fer prendre consciència social de la importància i significat del PCI, ensems de contribuir amb la Conferència a que el Govern de la Generalitat inclogui aquesta iniciativa com una de les contribucions en el marc del Memoràndum d’Entesa entre la Generalitat de Catalunya i l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) signat per Artur Mas i Irina Bokova el 3 de juny de 2013.
 
La Convenció per a la Salvaguarda del PCI encamina les mesures per garantir-ne la viabilitat, accions com la identificació, la documentació, la investigació, la preservació, la protecció, la promoció, la valoració,  la transmissió –bàsicament mitjançant l’ensenyament formal i no formal- i la revitalització d’aquest patrimoni en els seus aspectes diversos. Aquests aspectes ho son les tradicions i expressions orals –incloent-hi la llengua com a vehicle del PCI-; les arts de l’espectacle; usos socials, rituals i actes festius, coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i univers; tècniques artesanes tradicionals. Es desprèn per tant, reconèixer a nivell de cultura popular, la realitat dels treballs que en aquests camps ja s’estan realitzant des de diferents manifestacions dels nostres col·lectius. Cal així, pensar en recollir aquests esforços per a donar-hi un sentit social i sentiment de pertinença. Cal però, generar formes que ens permetin justament assegurar-ne la viabilitat, tal com hem explicat anteriorment.
 
Concretant objectius, detallem:
 • Facilitar l’intercanvi de coneixement i experiència entre els diferents models internacionals d’ONG per a compartir propostes.
 • Identificar les dificultats en el treball de les ONG en cada país per assolir un mínim denominador comú que ens permiti aprofundir amb soluciona creatives i compartides.
 • Estudiar les relacions amb altres agents implicats en la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial (autoritats, experts, comunitats, …) per simplificar línies d’actuació i tenir un referent cara a futures actuaciones del Fòrum d’ONGs.
 • Possibilitar el coneixement de noves propostes sorgides de les realitats territorials i diversitat cultural internacional.
 • Debatre la funció de les ONG en la transmissió del patrimoni cultural immaterial.
 • Generar un espai de trobada entre comunitats que treballin el PCI, àmbits universitaris, experts i administracions públiques, nacionals i internacionals.
 • Capitalitzar col·lectivament des del model sòcio-cultural català tot el procés previ realitzant a Catalunya una labor de divulgació en pro de la Convenció, el seu coneixement i potencialitats i exportar-ne internacionalment la seva realitat.
 • Aprofitar el moment per editar, conjuntament amb el departamento d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, una publicació pedagògica per tal que l’infant s’endinsi en el coneixement del patrimoni cultural immaterial.
 • Iniciar un procés de coneixement del PCI i paral·lelament el desenvolupament dels objectius de la Convenció a Catalunya.
 • Realitzar per primera vegada una activitat d’aquest tipus a l’espai del nostre país i de l’estat.
 • Posicionar Catalunya al “món de la UNESCO”.
 • Enfortir a nivell català el paper de l’ENS com a Tercer Sector Cultural.
 • Possibilitar una major i real incidència de l’ENS en tant que entitat aglutinadora d’un model cultural que ens propi de Catalunya a nivell internacional (ser referent)
 • Sumar a la projecció internacional de Catalunya.
 • Ser capaços de traspassar la informació prèvia de la trobada i conseqüentment les propostes sorgides de la Conferència a les entitats de primer i segon nivell que treballen els aspectes del PCI.
 


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF